Interesting Stocks: $GME, $AMC, $BB, $BBBY, $NOK, $EXPR, $KOSS, $NAKD

EUNOMIA (ENTS) Analysis

EUNOMIA Current Price
$0.000003
EUNOMIA All Time High Price
$0.00012
on Aug. 9, 2019
EUNOMIA Rank
2273
EUNOMIA Performance
Rank 24h 7d 30d 3m 6m ytd 1y 3y 5y max
2273 11.02% 13.67% 19.58% 90.12% 38.20% 11.82% 228.9% N/A N/A 91.57%
EUNOMIA Performance
Time Performance
24h 11.02%
7d 13.67%
30d 19.58%
3m 90.12%
6m 38.20%
ytd 11.82%
1y 228.9%
3yN/A
5yN/A
max 91.57%
EUNOMIA Yearly High and Low Prices
Year Low Price High Price
2021 $0.000000 $0.000040
2020 $0.000000 $0.000005
2019 $0.000000 $0.00012
2018 $0.000008 $0.000060
EUNOMIA Yearly Performance
Year Performance Price Year Start Price Year End
2021 11.52% $0.000004 $0.000003
2020 274.0% $0.000001 $0.000004
2019 93.33% $0.000015 $0.000001
2018 64.10% $0.000039 $0.000014