Interesting Stocks: $GME, $AMC, $BB, $BBBY, $NOK, $EXPR, $KOSS, $NAKD

EUNOMIA (ENTS) Analysis

EUNOMIA Current Price
$0.000004
EUNOMIA All Time High Price
$0.00012
on Aug. 9, 2019
EUNOMIA Rank
2364
EUNOMIA Performance
Rank 24h 7d 30d 3m 6m ytd 1y 3y 5y max
2469 28.61% 49.82% 51.16% 30.53% 55.64% 35.19% 141.8% N/A N/A 93.80%
EUNOMIA Performance
Time Performance
24h 28.61%
7d 49.82%
30d 51.16%
3m 30.53%
6m 55.64%
ytd 35.19%
1y 141.8%
3yN/A
5yN/A
max 93.80%
EUNOMIA Yearly High and Low Prices
Year Low Price High Price
2021 $0.000000 $0.000040
2020 $0.000000 $0.000005
2019 $0.000000 $0.00012
2018 $0.000008 $0.000060
EUNOMIA Yearly Performance
Year Performance Price Year Start Price Year End
2021 35.59% $0.000004 $0.000002
2020 274.0% $0.000001 $0.000004
2019 93.33% $0.000015 $0.000001
2018 64.10% $0.000039 $0.000014