Bitcoin SV (BSV) vs. Polkadot (DOT)

Bitcoin SV Current Price
$207.2
Polkadot Current Price
$5.70
Bitcoin SV All Time High Price
$441.2
on Jan. 14, 2020
Polkadot All Time High Price
$6.84
on Sept. 1, 2020
Bitcoin SV Rank
11
Polkadot Rank
9
Performance
# Name 24h 7d 30d 3m 6m ytd 1y 3y 5y max
11 Bitcoin SV 10.49% 20.13% 10.78% 1.67% 8.38% 106.2% 99.62% N/A N/A 191.5%
9 Polkadot 3.34% 21.11% 35.19% 27.55% N/A 102.3% N/A N/A N/A 102.3%
Performance
Time Bitcoin SV Polkadot
24h 10.49% 3.34%
7d 20.13% 21.11%
30d 10.78% 35.19%
3m 1.67% 27.55%
6m 8.38% N/A
ytd 106.2% 102.3%
1y 99.62% N/A
3yN/A N/A
5yN/A N/A
max 191.5% 102.3%
Bitcoin SV Yearly High and Low Prices
Year Low Price High Price
2020 $88.07 $441.2
2019 $50.29 $255.9
2018 $36.87 $243.8
Polkadot Yearly High and Low Prices
Year Low Price High Price
2020 $2.69 $6.84
Bitcoin SV Yearly Performance
Year Performance Price Year Start Price Year End
2020 78.74% $97.20 $173.7
2019 5.36% $92.14 $97.08
2018 23.58% $68.75 $84.96
Polkadot Yearly Performance
Year Performance Price Year Start Price Year End
2020 58.32% $2.90 $4.59