Apollon (XAP) Analysis

Apollon Current Price
$0.00033
Apollon All Time High Price
$0.027
on Aug. 15, 2018
Apollon Rank
1993
Apollon Performance
Rank 24h 7d 30d 3m 6m ytd 1y 3y 5y max
1992 2.52% 11.49% 36.19% 18.98% 1,536.7% 541.8% 81.85% N/A N/A 98.69%
Apollon Performance
Time Performance
24h 2.52%
7d 11.49%
30d 36.19%
3m 18.98%
6m 1,536.7%
ytd 541.8%
1y 81.85%
3yN/A
5yN/A
max 98.69%
Apollon Yearly High and Low Prices
Year Low Price High Price
2020 $0.000009 $0.00096
2019 $0.000036 $0.010
2018 $0.0021 $0.027
Apollon Yearly Performance
Year Performance Price Year Start Price Year End
2020 1,379.5% $0.000051 $0.00075
2019 98.37% $0.0031 $0.000050
2018 88.56% $0.025 $0.0029